nhiều mỏ đóng cửa hơn khi thảm họa than ngày càng sâu