thay thế nguyên liệu trong ngành gạch bằng bùn mỏ đá