nâng loại màn hình rung thụ hưởng trung tâm vàng tự cố định