cố gắng ngăn chặn việc sản xuất máy nghiền đảo ngược