đất tảo cát được sử dụng bởi ngành công nghiệp khai thác