các quy trình và máy móc được sử dụng để khai thác khoáng chất từ ​​thạch quyển