tác động búa quặng vàng của các bộ phận chế biến khoáng sản