nghiền các vật liệu rắn trong nước để sử dụng cho việc tưới tiêu ở chúng ta