giai đoạn sản xuất trong một tế bào tuyển nổi quặng vàng